Projecten

Meerjarige begeleiding Bestuur & Directie Ouderenzorg

Opdracht: Een grote ouderenzorginstelling begon enkele jaren geleden met een grotendeels vernieuwd team van directeuren. De vraag was: help ons om als ‘leidende coalitie’ van de organisatie een stevig en samenhangend team te gaan én blijven vormen. 

Aanpak: Van meet af aan geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking en het aanjagen van co-creatieve werkprocessen. Vanuit het vertrekpunt dat als de integratie van zorg, behandeling, staf en service in de Boardroom klopt, dit positief uitwerkt naar het samenwerken in de hele organisatie. Paideusis heeft in de begeleiding de strategische opgave van de organisatie en de filosofie rond aansturing als kapstok genomen om de teamontwikkeling in de boardroom aan op te hangen.

Resultaat: Vertrouwen in de leiding van de organisatie is vergroot, het werkplezier in het bestuurs/directieteam is groot, tegenstellingen in visies, belangen of wensen zijn uitgebreid doorgeakkerd én opgelost. 

Begeleiding Medisch Specialisten in Fusieziekenhuis

Opdracht: Voer in het kader van IFMS (individueel functioneren Medisch specialisten) in een stedelijk fusieziekenhuis met diverse specialisten 1 op 1 gesprekken en maatschap-gesprekken.

Aanpak: Kritisch reflecteren samen met de medicus op eigen functioneren op basis van brede 360 graden feedback. Thema’s over de samenwerking, de frustraties over het bestuur, de pracht van het beroep etc; een ontspannen dialoog die dokters helpt zichzelf ontspannen kritisch te bezien. Aansluitend zijn de maatschappen/teams als geheel gespiegeld; met wisselende onderlinge openheid en mate van enthousiasme.

Resultaat: Er is aan de formele registratie-plicht voldaan. Een kans tot leren is gegeven aan alle artsen en hun teams. Onderlinge afspraken her en der stevig aangescherpt.

Video-feedback in het kader van Moreel leiderschap van docenten

Opdracht: Versterk onze docenten in het kader van een leergang ‘moreel en onderwijskundig leiderschap’ in het voeren van ‘schurende’ gesprekken met collega’s, ouders en de leiding.

Aanpak: In kleine groepen van 4 docenten werken met videofeedback o.b.v. eigen casuïstiek. Neerleggen van een paar basics van communicatie, van daaruit oefenen met reële situaties. In vervolgsessies het verloop evalueren en door naar een next level.

Resultaat: Na elke sessie uitzonderlijk veel enthousiasme en extreem goed leerrendement.

Evaluatie Cultuurtraject

Opdracht: Ontwikkel een evaluatie-aanpak voor het door ons gevoerde cultuurbeleid van de afgelopen 2 jaar en kom tot een analyse en vervolgadvies voor zowel de hele organisatie als de afzonderlijke diensten/locaties.

Aanpak: De cultuuraanpak is gebouwd op een tiental aandachtspunten die als relevant waren geoormerkt. Per dimensie zijn gesprekken met leidinggevenden en medewerkers, online Questionnairs en diverse formele en informele stukken betrokken om tot een beeld te komen.

Resultaat: Rapportage over het waargenomen effect vanuit zowel een organisatiebreed beeld als per unit/team. Per onderdeel een ‘advies voorwaarts’ met de lessen uit de evaluatie.

Uitgave boek ‘Psychologie in de Boardroom’ en toezichthouderschappen

De toezichthouder houdt toezicht, de bestuurder bestuurt. Deze tweedeling is voelbaar aan verandering onderhevig. De psychologie in de boardroom kan daar duiding aan geven.

Dit boek geeft inzicht in gedrag en cultuur in de boardroom, in de onderlinge relaties, in de kwaliteit en in de openheid van besluitvorming. Wat kan de raad doen en leren om met plezier en vitaliteit toezicht te houden en te besturen? Hoe kun je kritisch en ontvankelijk voor de toekomst de nieuwe uitdagingen aangaan? De sleutel ligt bij de toezichthouders.

De auteurs, allen psychologen en gedragsexperts, geven graag de mogelijkheden daartoe aan.

Groeistrategie – sessie met Raad van Bestuur ouderenzorg

Opdracht: Denk met mij als RvB mee met een groeiambitie en –strategie voor de komende vier jaar.

Aanpak: Sessie van een klein dagdeel met a) schets van stand van zaken huidige organisatie, b) opties die in beeld zijn doornemen, c) aanvullende inzichten en associaties vanuit Paideusis, d) creatieve verbeelding op flap en hoofdgedachten destilleren, e) nog een kop koffie.

Resultaat: De RvB heeft bredere opties voor ogen, weet heel concreet wat ze moet gaan onderzoeken en heeft in principe haar lijnen uitstaan. Een blije bestuurder die niet meer dan dit nodig had.

Management Development: maatwerk advies en uitvoering

Opdracht: Help de mensen in de zorg in het ontwikkelen van hun eigen kracht als zorgwerkers en verstevig hun posities/rollen in de organisatie, zowel onderling als naar zorgvragers en hun familie.

Aanpak: Een korte praktische leergang ontwikkeld. Een beperkte mate van theorie over communicatie, organisaties  en leiderschap. Veel oefenopdrachten op de eigen werkvloer, met waar nodig coaching on the job. Nauw betrekken van de organisatieleiding. Uitgangspunt is en blijft de missie en de strategische lijnen die daaruit voortvloeien.

Resultaat: Verhoogde zelfstandigheid van werkers op de vloer, verdiept bewustzijn van ‘eigen kracht’ en meer lef dat in te zetten. Over de hele linie meer zelfstandigheid in de teams gezien door leidinggevenden.